Dostawca – Jarosław Tylutki, właściciel marki, administrator strony, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, redaktor i wydawca portalu internetowego TechnologieWdomu.pl.

Użytkownik – osoba zamawiająca i korzystająca z Produktów Dostawcy, i przeglądająca treść witryny internetowej należącej do Dostawcy.

Produkt - usługi, towary sprzedawane i dostarczane przez Dostawcę.

Niniejszy regulamin reguluje działanie stron pod adresem technologiewdomu.pl oraz zasady z ich korzystania, a także warunki świadczenia Produktów przez Dostawcę.

Polityka prywatności, Pozostałe postanowienia i inne zapisy regulaminu łączą się ze sobą.

Polityka prywatności

Dostawca wykorzystuje adresy IP Użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych geograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności witryny. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Dostawca, systemy analityczne i reklamowe wykorzystane na stronach wykorzystują pliki „cookie”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki „cookie” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – serwer Dostawcy i serwery firm trzecich mogą je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce Użytkownika może utrudnić korzystanie z witryny internetowej Dostawcy. Pliki „cookie” mogą być generowane przez witrynę Dostawcy jak i przez usługi firm trzecich.

Dostawca poinformuje Użytkownika po wejściu na stronę WWW dostawcy o wykorzystywanych plikach cookie i potrzebie wyrażenia zgody wg obowiązujących przepisów prawa. Informowanie może nie mieć miejsca gdy nie będą wykorzystywane wymagające informowania pliki cookie.

Witryna internetowa Dostawcy posiada informacje o swoich Użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do kontaktu z Dostawcą, w tym do realizacji zamówień. Dane są odpowiednio zabezpieczone. Przesyłając dane kontaktowe do Dostawcy, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w celach informacyjnych i realizacji zamowień. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dostawcę.

Mimo wprowadzonych zabezpieczeń baz danych i innych systemów teleinformatycznych, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych. Użytkownik zamieszcza swoje dane na własne ryzyko.

Do badania analityki stron internetowych Dostawca wykorzystuje usługę firmy Plausible Insights OÜ z siedzibą w Estonii.

Dostawca w trakcie swojej działalności może zmieniać swoich dostawców produktów i usług internetowych między innymi firm analitycznych, email marketingu i transferować dane Użytkowników od jednego dostawcy do drugiego bez powiadomienia Użytkownika. Dane aktualnych dostawców podane są na tej stronie w sekcji „Polityka Prywatności”.

Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia i zmiany swoich danych osobowych przetwarzanych przez Dostawcę i do bycia zapomnianym. Aby rozpocząć procedurę usunięcia, zmiany danych osobowych lub do bycia zapomnianym, należy skontaktować się z Dostawcą.

Wycofanie zgody na przetwarzanie plików cookie jest możliwe poprzez usunięcie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki Użytkownika.

Pozostałe postanowienia

Patronat Dostawcy polega na publikowaniu na łamach serwisu TechnologieWdomu.pl wybranych treści dostarczonych przez Użytkownika otrzymującego patronat Dostawcy. Taka publikacja posiada informację, że jest ona opublikowana w ramach patronatu. W ramach patronatu Użytkownik objęty patronatem publikuje informację o patronacie z Dostawcą na swoich, internetowych stronach, blogu, portalu w formie postu; wiadomości; artykułu, i dodaje informację „TechnologieWdomu.pl” podlinkowaną do adresu. Inne formy patronatu są ustalane indywidualnie w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony. Zakończenie patronatu jest możliwe po dostarczeniu drugiej stronie wyraźnego wypowiedzenia współpracy.

Użytkownik zamieszczając dzieło, zwane również inaczej „treścią” (np. w formie tekstu, obrazu, wideo, dźwięku) na łamach serwisu TechnologieWdomu.pl lub przekazując je do Dostawcy do dalszej publikacji – również w ramach patronatu i po jego wypowiedzeniu – udziela Dostawcy dożywotniego prawa do dowolnego wykorzystywania i przetwarzania w całości lub w części przekazanych treści. Użytkownik musi posiadać pełne prawa autorskie do przekazywanego dzieła, dzieło nie może być związane z prawami własności intelektualnej i roszczeniami osób trzecich. Użytkownik przekazując dzieło uwalnia Dostawcę od roszczeń osób trzecich z tytułu złamanych praw własności, autorskich i innych.

Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, żadne opłaty licencyjne z tytułu przekazanych danych, informacji, artykułów, wpisów do Dostawcy - chyba, że Dostawca zadecyduje inaczej.

Dostawca i autorzy treści nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikłe po zapoznaniu się z treścią publikowaną na łamach serwisu internetowego TechnologieWdomu.pl i w innych mediach.

Dostawca posiada prawo do zmiany warunków regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Zawartość stron internetowych Dostawcy jest dostarczana na zasadzie „jaka jest” oraz „taka jak dostępna”. Dostawca nie gwarantuje, że jego strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

Wszystkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Użytkownika muszą być aktualne, rzetelnie podane i kompletne.

Nie jest dozwolone używanie tymczasowych adresów email i podawanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany stron w domenie technologiewdomu.pl lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili. Nie udziela się żadnego rodzaju gwarancji bezpośrednich ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących tytułu lub nienaruszania przepisów ani też dorozumianych gwarancji możliwości sprzedaży lub odpowiedzialności do określonych celów w związku z dostępnością, dokładnością, rzetelnością lub zawartością tych stron.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody, utracone zyski lub przerwy w działalności wynikające z używania lub niemożności użycia stron internetowych oraz świadczonych przez Dostawcę Produktów, nawet jeśli poinformowano Użytkownika o możliwości wystąpienia takich szkód.

Informacje prezentowane na stronach Dostawcy nie są ofertą w myśl Kodeksu Cywilnego RP. Użytkownik będący firmą lub inną organizacją nabywającą płatny lub bezpłatny Produkt Dostawcy zezwala na wykorzystywanie logo Użytkownika w promocyjnych materiałach Dostawcy i oznaczanie tegoż logo jako klienta Dostawcy. Dostawca może zamieścić w swoich witrynach internetowych recenzje, opinie o swoich Produktach podawane przez Użytkowników na stronach osób trzecich.

W celu ułatwienia dostępu Dostawca może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne osoby. Łącząc się z witryną należącą do innej osoby, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Dostawca nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do Dostawcy nie sugerują, że Dostawca popiera określoną firmę, osobę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.

Zawartość stron internetowych Dostawcy jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy jest zabronione.

Dostawca udziela zgody na przeglądanie swoich stron internetowych i drukowanie ich kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody od Dostawcy, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na stronach internetowych Dostawcy mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Dostęp do tej witryny nie może być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków handlowych umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy lub osób trzecich, do których one należą.

Do rozstrzygania sporów na drodze sądowej jest sąd właściwy dla głównej siedziby Dostawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązującego w Polsce.

Email do kontaktu: techwdomudousunięcia@useron.eu